Privacyverklaring Jezellufzijn

 

-Versie januari 2019-

Bemmelstraat 4a

5961 HN Horst

06 17546206

KvK nummer 72178477

www.jezellufzijn.nl

natascha@jezellufzijn.nl

 1. Introductie

Jezellufzijn geeft veel om uw privacy. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze altijd op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken.  Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Jezellufzijn verzamelt tijdens uw interacties met Jezellufzijn. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden.

 • Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke verwerkt worden:

Klanten

Naam/ Adresgegevens/Telefoon (vast, mobiel, werk)/Email/Bankrekeningnummer.

 • Overzicht doeleinden voor verwerking

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact per mail of telefoon
 • Het verrichten en ontvangen van betalingen
 • Het maken van facturen
 • Overzicht rechtsgronden voor verwerking
 • Toestemming van de betrokkene
 • De gegevens zijn nodig voor het maken van offertes en facturen. Indien deze gegevens niet verstrekt worden, kan er geen offert/factuur opgemaakt worden.
 • Opslag persoonsgegevens
 • Alle persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt zijn.
 • Uitwisseling van persoonsgegevens met derden
 • Jezellufzijn waarborgt uw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, verstrekken wij niet aan derden voor direct marketing doeleinden van deze partijen.
 • Gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken
 • Jezellufzijn gebruikt op haar site www.jezellufzijn.nl functionele cookies.
 • Uw rechten

Op basis van de AVG heeft u de volgende rechten om een eerlijke verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten of aanvullen van de gegevens als deze niet kloppen
 • Het laten verwijderen van uw persoonsgegevens in verband met uw ‘recht om (online) vergeten te worden
 • Het laten beperken van de gegevensverwerking
 • Het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking
 • De betrokkene de eerdere toestemming, welke gegeven is voor het gebruiken van zijn gegevens, intrekt

Deze rechten zijn niet onbeperkt en absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voorts heeft u op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht. Voor een snelle afhandeling vragen wij u om uw verzoeken over de uitoefening van uw rechten rechtstreeks te sturen naar: natascha@jezellufzijn.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 • Beveiliging

Jezellufzijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Jezellufzijn maakt gebruik van beveiligingstechnologieën voor de bescherming van uw persoonsgegevens, zoals: beveiliging van netwerkverbindingen en toegangsbeheer.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met natascha@jezellufzijn.nl